asdasd
101 - Pradinio ugdymo kabinetas 102 - Pradinio ugdymo kabinetas 102 102 102 102 103 - Pradinio ugdymo kabinetas 103 103 103 103 104 - logopedo kabinetas 105 - specialiojo pedagogo kabinetas 106 107 108 109 110 - sekretoriatas (raštinė) 110 110-1 - direktorius 110-2 - posėdžių kabinetas 110-3 - direktoriaus pavaduotojas ugdymui 111 111 111 112 112 112 113 114 - mokytojų kabinetas 114 115 - mokytojų skaitykla 116 - biblioteka 117 - biblioteka 117 118 - mokinių skaitykla 119 - poilsio kambarys 120 - technologijų kabinetas 120 120 120 121 - technologijų kabinetas 122 - technologijų kabinetas 122 122 122 123 - technologijų kabinetas 123 124 - technologijų kabinetas 124 124 124 124 125 125 126 - valgykla 126 126 126 126 126 126 126 127 - sporto salė 127 128 - persirengimo kabinetas 128 128 128 129 - persirengimo kabinetas 129 129 130 - aktų salė 131 - persirengimo kabinetas 131 131 131 132 132 133 134 vidinis kiemelis holas holas105 holas holas holas holas holas holas holas holas holas holas holas koridorius koridorius koridorius koridorius koridorius koridorius laiptai laiptai laiptai laiptai laiptai laiptai wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc holas holas holas holas holas holas holas laiptai laiptai laiptai wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc 201 - pradinio ugdymo klasė 201 202 - pradinio ugdymo klasė 202 202 203 - pradinio ugdymo klasė 203 203 203 203 203 203 204 - pradinio ugdymo klasė 205 - pradinio ugdymo klasė 205 205 205 205 205 206 - matematikos kabinetas 206 206 206 207 - matematikos kabinetas 207 207 207 208 - imformacinių technologijų kabinetas 209 - imformacinių technologijų kabinetas 209 209 209 209 209 209a 209a 210 - metodinis kabinetas 211 - lietuvių kalbos kabinetas 211 212 - socialinio pedagogo kabinetas 213 - etikos kabinetas 213 213 214 - tikybos kabinetas 214 215 - biologijos kabinetas 215 215 216 - techninių mokymo priemonių kabinetas 217 - istorijos kabinetas 217 217 217 218 - geografijos kabinetas 218 218 218 holas holas holas holas laiptai laiptai laiptai laiptai laiptai laiptai wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc 301 - pradinio ugdymo klasė 302 - pradinio ugdymo klasė 302 302 302 302 302 303 - pradinio ugdymo klasė 303 303 303 303 303 303 304 - pradinio ugdymo klasė 305 - pradinio ugdymo klasė 305 306 - užsienio kalbos kabinetas 306 306 306 307 - užsienio kalbos kabinetas 307 307 307 308 - užsienio kalbos kabinetas 308 308 308 309 - užsienio kalbos kabinetas 309 309 310 - lietuvių kalbos kabinetas 310 311 311 311 312 313 - laboratorija 313 314 - lietuvių kalbos kabinetas 314 314 315 - psichologijos kabinetas 316 317 318 318A 319 320 321 322
  • Lithuanian
  • English (United Kingdom)

header

Laisvos darbo vietos

1 Laisva darbo vieta – pradinių klasių mokytojas

Šiaulių Gytarių progimnazija, 191819195

 

Darbo pobūdis, pareigybės aprašymas 

1. Ugdo mokinius pagal pradinio ugdymo bendrąją programą ir jai įgyvendinti progimnazijos ugdymo planuose numatytas valandas, įskaitant neformaliojo švietimo valandas ir valandas, skirtas mokinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti bei mokymosi pagalbai teikti, atlieka klasės vadovo pareigines funkcijas, užtikrina mokinių saugumą.

2. Planuoja ugdomąją veiklą, ruošiasi pamokoms ir kitoms ugdomosioms veikloms, rengia individualizuotas užduotis, tvarko ugdomosios veiklos ir kitus apskaitos dokumentus, tikrina mokinių darbus, vertina mokinių pasiekimas, stebi mokinių individualią pažangą, mokinių ugdymo ir kitais profesinės veiklos klausimais bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais pedagoginiais darbuotojais, administracija, įsivertina ir analizuoja savo pedagoginę veiklą, nuolat tobulina profesines kompetencijas

3. Planuoja, organizuoja ir vykdo veiklas progimnazijos bendruomenei.

4. dalyvauja progimnazijos susirinkimuose, posėdžiuose, renginiuose, pradinio ugdymo mokytojų metodinės grupės veikloje.

Komentaras: detalesnė informacija http://www.gytariai.lt/

 

Reikalavimai

Išsilavinimas – aukštasis

Profesija – pradinių klasių mokytojas

Specialieji reikalavimai:

1. Aukštasis (aukštesnysis, įgytas iki 2009 metų, ar specialusis vidurinis, įgytas iki 1995 metų) išsilavinimas ir įgyta pedagogo kvalifikacija;

2. Baigta pradinio ugdymo mokytojų rengimo programa;

3. lietuvių kalbos mokėjimas ne žemesniu kaip antruoju valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos lygmeniu.

4. Skaitmeninio raštingumo kompetencijos visose penkiose srityse (informacijos valdymas, komunikavimas, turinio kūrimas, saugumas, skaitmeninio raštingumo problemų sprendimas) pagal Reikalavimų pedagoginių darbuotojų skaitmeninio raštingumo programoms aprašą, kurį tvirtina Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras, mokėjimas naudotis informacinėmis technologijomis, dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, MS PowerPoint.

5. bent vienos iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) mokėjimas ne žemesniu kaip A1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą)

6. išmanymas ir gebėjimas savo profesinėje veikloje vadovautis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu bei kitais aktualiais tarptautiniais ir nacionaliniais teisės aktais, reglamentuojančiais švietimą.

7. teisės dirbti mokytoju turėjimas pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnio reikalavimus.

 

Darbo užmokestis neatskaičius mokesčių: 1 294,00 eurai iki mokesčių

Mokėjimo terminai: mokama 2 kartus per mėnesį

Kitos apmokėjimo sąlygos: darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis 2017 m. sausio 17 d. Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu Nr. XIII-198.

 

 

Darbo sutartis

Darbo sutarties rūšis: neterminuota

Įdarbinama: 2019-09-02

Konkurso data: planuojama 2019-08-30

 

Darbo laikas

Pamainingumas: Viena pamaina

Per savaitę: 33 val./sav., 0,92 etato

Komentaras: konkretus darbo laikas priklauso nuo kontaktinių valandų skaičiaus.                   

 

Papildoma informacija

Komandiruotės: nenumatomos

 

Darbo vietos adresas: Šiaulių m. sav., Šiauliai, K.Korsako g. 10, LT-78359

 

Darbdavio kontaktai

Kontaktinis asmuo: Rimtautas Pečeliūnas

Kontakto tipas: darbo

Telefonas: 8 (41) 510225

El. paštas: gytariai@splius.lt

Pageidavimus pateikti: elektroniniu paštu

Komentaras: Konkursui būtini dokumentai pagal konkurso sąlygas ir ŠMM ministro įsakymu patvirtintame Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos apraše nustatytus reikalavimus pateikiami elektroniniu paštu gytariai@splius.lt arba pristatomi į progimnazijos raštinę nuo 2019-08-14 iki 2019-08-28 (imtinai) darbo valandomis nuo 8.00 iki 16.30 val..

 

Pretendentai turi pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
2. Kvalifikaciją ir išsilavinimą įrodančius dokumentus (jų kopijas).
3. Gyvenimo aprašymą.
4. Motyvacinį laišką.
5. Galima pateikti rekomendacijas (jų kopijas).

Dokumentų originalus (kurių buvo pateiktos kopijos) ir asmens dokumentus pretendentai pateikia atrankos dieną.
Pretendentai, atitinkantys konkurso reikalavimus, bus informuojami ir kviečiami į pokalbį.


2 Laisva darbo vieta - Priešmokyklinio ugdymo pedagogas (-ė)

 

Šiaulių Gytarių progimnazija, 191819195

 

Darbo pobūdis, pareigybės aprašymas (arba nuoroda interneto tinklapio, kur patalpintas pareigybės aprašymas) : Priešmokyklinio ugdymo pedagogas vykdo šias funkcijas: organizuoja ugdomąją veiklą grupėje ir užtikrina ją lankančių vaikų saugumą, sistemingai stebi ir vertina vaiko gebėjimus, socialinę-kultūrinę kompetenciją, brandumo mokyklai lygmenį, įvairiais būdais fiksuoja vaiko pasiekimus, daro išvadas apie kiekvieno vaiko patirties kaupimo ypatumus, prireikus inicijuoja individualių ugdymo (-si) programų rengimą, dalyvauja jas rengiant; organizuoja pedagoginį procesą, orientuotą į individualius vaiko ugdymo (-si) poreikius, priešmokyklinio ugdymo tikslus ir uždavinius, bendrauja ir bendradarbiauja su ugdytinių šeimomis, vykdo šeimų konsultavimą, organizuoja renginius, dalyvauja renginiuose, ruošiasi ugdomajai veiklai, savo darbą atlieka ir pareigas vykdo bendradarbiaudamas su progimnazijos bendruomene, socialiniais partneriais.

 

www.gytariai.lt

 

Bendra informacija

 

Registravimo data: 2019-08-23.

Galioja iki: 2019-09-07 (imtinai)

 

Reikalavimai

 

Išsilavinimas: Aukštasis universitetinis

Profesija: Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

Darbo patirtis: Darbo patirtis PUG – privalumas

Sugebėjimai: darbo kompiuteriu įgūdžiai, raštvedybos žinios

Papildomi sugebėjimai: Gebėjimas kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas. Labai geri darbo kompiuteriu, kitomis kompiuterinėmis technologijomis įgūdžiai, edukacinių technologijų naudojimas, netradicinių, aktyvių mokymo metodų taikymas, gebėjimas dirbti su vaizdo apdorojimo programomis, noras mokytis ir tobulėti.

Kalbos (supratimas, rašymas, kalbėjimas): Lietuvių kalba. Įgudęs vartotojas.

 

Komentaras:

Būtinosios priėmimo į darbą sąlygos:

1. turima teisė dirbti mokytoju pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnyje keliamus reikalavimus;

2. turima kvalifikacija, būtina dirbti pagal priešmokyklinio ugdymo srities programą pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 patvirtinto Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo nuostatas (TAR, 2014-08-29, Nr. 11394).

 

 

Darbo užmokestis

 

Darbo užmokestis: preliminariai 550,00 EUR už darbą pusės etato darbo krūviu.

Mokėjimo terminai: Mokama 2 kartus per mėnesį.

Kitos apmokėjimo sąlygos: Darbo užmokestis aptariamas pokalbio metu. Konkretus atlyginimo dydis priklauso nuo turimo pedagoginio darbo stažo ir kvalifikacijos bei jam taikomo teisės aktuose nustatyto pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento bei jo didinimo dėl veiklos sudėtingumo atsižvelgiant į grupę lankančių specialiųjų ugdymosi poreikių, užsieniečių ar Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių ar grįžusių gyventi Lietuvos Respublikoje, nemokančių valstybinės kalbos vaikų skaičiaus.

 

Darbo sutartis

 

Darbo sutarties rūšis: Neterminuota

Įdarbinama: nuo 2019-09-11, pradėti dirbti iš karto

Konkurso data: 2019-09-10

 

Pretendentų atrankai (pokalbiui) teikiami dokumentai

 

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

4. gyvenimo aprašymą (CV);

5. pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją (jei toks reikalavimas nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnyje);

6. pedagoginių ir psichologinių žinių kursų išklausymo dokumento kopiją (jei toks reikalavimas nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnyje) arba kitų teisę dirbti pagal priešmokyklinio ugdymo srities programą patvirtinančių dokumentų kopijas (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 „Dėl reikalavimų mokytojo kvalifikacijai aprašo tvirtinimo“ (TAR, 2014-08-29, Nr. 11394);

7. atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų, asmeninių privalumų sąrašą, kuriame laisva forma nurodyti gebėjimai, įgūdžiai.

 

Darbo laikas

 

Pamainingumas: Viena pamaina

Darbo grafikas: Pilnas darbo laikas 0,5 etato darbo krūviu pagal priešmokyklinio ugdymo grupės užsiėmimų ir veiklų tvarkaraštį antroje darbo dienos pusėje (popietinėmis valandomis).

Per savaitę: 18 valandų per savaitę, iš jų 16,5 kontaktinio darbo su vaikais valandos.

 

Papildoma informacija

 

Komandiruotės: nenumatomos

 

Darbo vietos adresas

 

Darbo vietos adresas: Šiaulių miesto savivaldybė, Šiauliai, K. Korsako g. 10

 

Darbdavio kontaktai

 

Kontaktinis asmuo: Rimtautas Pečeliūnas

Kontakto tipas: Darbo

Telefonas: +370 41 510225

El. paštas: gytariai@splius.lt

Pageidavimus pateikti: elektroniniu paštu

Komentaras: Dokumentai pretendentų atrankai priimami Šiaulių Gytarių progimnazijos raštinėje (110 kabinetas) darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.30 val. (adresas: K. Korsako 10, LT – 78359, Šiauliai).

Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu gali pristatyti asmeniškai, siųsti registruotu laišku arba elektroniniu paštu gytariai@splius.lt . Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.