Ugdymas nuotoliniu būdu
There are no translations available.

gytariu_herbas_sInformuojame Jus, kad ugdymo procesas Šiaulių Gytarių progimnazijos mokiniams ir priešmokyklinę ugdymo grupę lankantiems vaikams nuo 2020 m. kovo 30 d. organizuojamas nuotoliniu būdu. Pirminiam nuotolinio mokymo kontaktui bus naudojamas TAMO elektroninis dienynas, kuris, vėliau, mokytojų ir mokinių susitarimu galės būti papildomas uždaromis Facebook grupėmis, elektroniniu paštu, telefoninio ir/ar kito abipusiai priimtino ryšio priemonėmis. Nuotoliniam ugdymui pagal pritaikomumo galimybes konkretaus mokomojo dalyko ugdymo programoms bus naudojamos šios skaitmeninės mokymo priemonės ir virtualios ugdymo aplinkos: Eduka, EMA, eTest, Vyturys, e-mokykla, socrative, hellosmart ir kitos. Tai pat galės būti naudojamos ir ne skaitmeninio formato mokymo priemonės (vadovėliai, kita spausdintinė teorinė medžiaga, pratybos ir pan.).
Pradedant nuo pirmadienio mokytojai per TAMO elektroninį dienyną iki 9 val. pagal pamokų tvarkaraštį suformuos ir pateiks mokiniams užduotis visai savaitei, nustatys konkrečias atsiskaitymo formas ir terminus jų atlikimui, nuotolinio konsultavimosi būdus bei formas. Darbo dienos pradžioje mokinys peržiūri TAMO dienyną ir suplanuoja savo darbą. Iki nustatyto laiko atlieka skirtas užduotis. Negavus grįžtamojo ryšio iš mokinio, informuojamas klasės vadovas, socialinis pedagogas, tėvai (globėjai, rūpintojai). Kiekvieno konkretaus mokomojo dalyko nuotolinio mokymosi organizavimo detalės bus suderintos šių dalykų mokytojams tiesiogiai nuotolinio ryšio priemonėmis kontaktuojant su vaikais ir jų šeimomis. Nuotolinio ugdymo proceso organizavimas bus tobulinamas įvertinant praktiką. Todėl tikimės glaudaus bendradarbiavimo ieškant efektyviausių sprendimų.

Progimnazijos administracija